• Đào tạo những kỹ năng cơ bản cho người khuyết tật và người cần cứu trợ, giúp họ có cơ hội tốt hơn để tìm việc trong tương lai (ví dụ như Tiếng Anh, dịch vụ chăm sóc khách hàng...)
• Hỗ trợ người khuyết tật và người cần giúp đỡ có thể tìm được việc (kết nối với các tổ chức chịu trách nhiệm về xã hội CSR, các tổ chức phi chính phủ...)
• Tăng ý thức cộng đồng về việc bảo vệ môi trường