• Hỗ trợ người tàn tật và người cần cứu trợ
• Định hướng giáo dục cho người tàn tật và người cần cứu trợ
• Bảo vệ môi trường