2011

Vera SEDLAK, 24 tuổi, người Đức
Dự án: Hỗ trợ người khiếm thị tại Hà Nội
1 tháng 9, 2010 – 29 tháng 8, 2011 
Brice TILMAN, 21 tuổi, người Bỉ
Dự án: Hỗ trợ người khiếm thị tại Hà Nội
19 tháng 1, 2011 – 19 tháng 9, 2011
 
Ben HULS, 58 tuổi, người Hà Lan
Dự án: Hỗ trợ người khiếm thị tại Hà Nội
24 tháng 5, 2011 – 2 tháng 8, 2011
 
Prisca GOULLET, 22 tuổi, người Pháp
Trợ lý hành chính
1 tháng 8, 2011 – 15 tháng 10, 2011
Arina GINDIN, 23 tuổi, người Israel
Dự án: Hỗ trợ người khiếm thị tại Hà Nội
6 tháng 8, 2011 – 13 tháng 9, 2011
Joris SCHUEMANN, 20 tuổi, người Đức
Dự án: Hỗ trợ người khiếm thị tại Hà Nội
15 tháng 8 , 2011 – 15 tháng 11, 2011

KATOShigeyuki, 21 tuổi, người Nhật
Dự án: Lớp học trên thuyền
1 tháng 9, 2011 – 28 tháng 2, 2012

Laura Mai EHRICH, 20 tuổi, người Đức
Dự án: Hỗ trợ người khiếm thị tại Hà Nội
1 tháng 9, 2011 – 31 tháng 7, 2012
Pascal DUHAMEL, 33 tuổi, người Pháp
Dự án: Hô trợ người khiếm thị tại Hà Nội
5 tháng 11, 2011 – 31 tháng 12, 2011